Θετικά κρίνει η ΓΣΕΒΕΕ το κείμενο διαβούλευσης για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις συναφείς ρυθμίσεις

Θετικά κρίνει η ΓΣΕΒΕΕ το κείμενο διαβούλευσης για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις συναφείς ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο ουσιαστικά υλοποιείται η πλήρης κατάργηση του ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και του αναχρονιστικού Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, το οποίο αποτελούσε ζητούμενο πολλών ετών. Το κείμενο αυτό, προσθέτει η ΓΣΕΒΕΕ, συμπυκνώνει το σύνολο των λογιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, χωρίς υποσημειώσεις και «ψιλά γράμματα».

Άλλωστε, εδώ και χρόνια, με πνεύμα κριτικής συνεργασίας η ΓΣΕΒΕΕ στέκεται αρωγός στις προσπάθειες της φορολογικής διοίκησης για την αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου καθώς έχει καλέσει την ελληνική πολιτεία να προβεί σε απλοποίηση των λογιστικών κανόνων και διαδικασιών, με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών, την προληπτική παρέμβαση και όχι την τιμωρητική διάθεση των αρχών.

Με βάση τις αναλύσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί των άρθρων του κειμένου διαβούλευσης για τα Λογιστικά Πρότυπα είναι τα εξής:

1) Κανόνες σχετικά με την τήρηση λογιστικών βιβλίων (κεφάλαιο 2 – πρώην ΚΦΑΣ).

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών) και απλοποιεί τον ΚΦΑΣ καθώς καταργεί ένα σημαντικό τμήμα γραφειοκρατικών ρυθμίσεων. Οι κανόνες αυτοί σχετίζονται με τις λογιστικές πρακτικές που οι οργανωμένες επιχειρήσεις εφαρμόζουν από μόνες τους για διαχειριστικούς λόγους, ενώ διασφαλίζεται και η δυνατότητα διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων.

2) Κανόνες περί τιμολόγησης (κεφάλαιο 3 – πρώην ΚΦΑΣ).

Το κεφάλαιο αυτό δε διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα αντίστοιχα άρθρα του ΚΦΑΣ. Στην ουσία παραμένει σε ισχύ ότι αναφέρεται για την τιμολόγηση σε σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες επιπλέον βελτιώσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία της αγοράς.

3) Λογιστικοί κανόνες (κεφάλαια 4 έως 8).

Με το συγκεκριμένο κεφάλαιο τίθενται σε ισχύ σύγχρονα λογιστικά πρότυπα και λογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Η ΓΣΕΒΕΕ επιδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν εισάγονται υψηλού κόστους εφαρμογής ΔΛΠ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ενότητας είναι τα εξής:

1. Παρέχεται, για πρώτη φορά στα ελληνικά λογιστικά πράγματα, ένα ολοκληρωμένο λεξικό οικονομικών όρων, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και έτσι τερματίζεται κάθε υποψία για αυθαίρετη ερμηνεία όρων.

2. Εισάγονται σύγχρονες, απλές και κατανοητές λογιστικές καταστάσεις για κάθε επιχείρηση (άρθρα 16 και 17 και παράρτημα Β). Το βασικό μοντέλο αποτίμησης είναι το ιστορικό κόστος με πιστή μεταφορά από τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 34 (άρθρα 18 έως 23 του νόμου) και δίνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εφαρμογή των εύλογων αξιών που διευκολύνει τόσο τη λογιστική όσο και τον έλεγχο, αν και αφορά πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων.

3. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αν και μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει σε επιβολή βαρών στις επιχειρήσεις, παρέχονται όλες οι απλοποιήσεις και απαλλαγές που προβλέπει η Οδηγία με έμφαση στις ΜμΕ, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας (άρθρο 30).

4. Η μετάβαση στο νέο πλαίσιο κατά την πρώτη εφαρμογή δεν δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα εφαρμογής, καθώς παρέχονται σημαντικές διευκολύνσεις (άρθρο 37).

5. Παρέχεται, εναλλακτικά της χρήσης του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, ένα νέο σύγχρονο σχέδιο λογαριασμών που λαμβάνει υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων μηχανογραφικών λογιστικών πακέτων το οποίο είναι προαιρετικής εφαρμογής. Παρέχεται πίνακας αντιστοίχησης του σχεδίου λογαριασμών του νομοσχεδίου με τις νέες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχεται επίσης πίνακας αντιστοίχησης των κωδικών του λογιστικού σχεδίου του νομοσχεδίου με τους κωδικούς του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, ώστε η όποια αντιστοίχηση των λογιστικών σχεδίων μεταξύ τους και με τις νέες καταστάσεις θα είναι εύκολη μέσω της μηχανογράφησης.

Κριτικές παρατηρήσεις για διορθώσεις

Σχετικά με ειδικότερα θέματα που αφορούν το κείμενο διαβούλευσης αναφέρουμε τα εξής:

- Δεν αλλάζει η λογιστική καθημερινότητα την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ και δεν υποχρεώνονται να αλλάξουν τη λοιπή λογιστική τους οργάνωση (γενική λογιστική, κοστολόγηση, κλπ). Οι λογιστικοί κανόνες (κεφάλαια 4 έως 8) έχουν εφαρμογή για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να εφαρμόσουν τους νέους λογιστικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσουν τα νέα υποδείγματα λογιστικών καταστάσεων κατά την κατάρτιση των καταστάσεων του έτους 2015, τους πρώτους μήνες του 2016.

- Το όριο για τα απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων) παραμένει στο 1.500.000 € και πρέπει η επιχείρηση να το υπερβεί για δύο συνεχόμενα έτη για να τηρήσει διπλογραφικά βιβλία.

- Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ατομικές) και οι αυτοαπασχολούμενοι ορθά θα συνεχίσουν να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία όπως τα τηρούσαν (άρθρο 3). Δεν υποχρεώνονται σε εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών (άρθρο 30, παρ. 1α).

- Προτείνεται επίσης στην παράγραφο 5 του άρθρου 30 πρέπει να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής: οι οντότητες της παραγράφου 1 εφόσον υποχρεωθούν να διενεργήσουν υποχρεωτικά  απογραφή σε μία φορολογική περίοδο τότε το κέρδος το οποίο θα προκύψει δύναται να υπαχθεί σε φορολογία κατά τα τρία επόμενα έτη.

- Διατηρούνται απαλλαγές και διευκολύνσεις που ισχύουν και σήμερα. Για παράδειγμα, διατηρείται η απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής για επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 150.000 €, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα να ορίζει η Διοίκηση περαιτέρω απλοποιήσεις και απαλλαγές. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα διατήρησης των απαλλαγών που προϋπήρχαν, θεωρούμε εξάλλου ότι επιτρέπεται και από την οδηγία. Στις ειδικές απαλλαγές της παρ 11. του άρθρου 30 όμοια απαλλαγή με τις επιχειρήσεις των πρατήριων υγρών καυσίμων πρέπει να ισχύσει και για τις επιχειρήσεις πώλησης  καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

- Διαδικασία τιμολόγησης υπηρεσιών: Είναι πιθανό ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή της διάταξης για την τιμολόγηση της παροχής υπηρεσίας με την ολοκλήρωση αυτής. Οι διαφορές με τη φορολογική αρχή προκαλούνται από αυθαίρετη κρίση για το πότε ολοκληρώνεται μια υπηρεσία. Η άμεση έκδοση τιμολογίου δεν αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα φοροδιαφυγής. Άλλωστε, το αντισυμβαλλόμενο μέρος έχει συμφέρον να λάβει τιμολόγιο. Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα για διόρθωση της διάταξης και ευθυγράμμιση της προθεσμίας έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσίας με το τιμολόγιο πώλησης αγαθών.]

- Η σχετική επιτροπή που προβλέπεται να συσταθεί για την παρακαολούθηση και αξιολόγηση του Κώδικα (άρθρο 39) πρέπει να είναι πραγματικά υψηλού κύρους και αντιπροσωπευτική των βασικών εμπλεκόμενων μερών. Η ΓΣΕΒΕΕ, ως επίσημος κοινωνικός εταίρος και έχοντας έννομο συμφέρον πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης του νόμου και της εφαρμογής αυτού. Αυτό άλλωστε επιτάσσεται από τις Οδηγίες της Ευρ. Επιτροπής για τις ΜμΕ.