Επτά προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας, κ. Γ. Καββαθάς κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης

Επτά προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας, κ. Γ. Καββαθάς κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο να αλλάξει η γενικότερη οικονομική πολιτική «η οποία πολλές φορές εξουδετερώνει τα όποια θετικά αποτελέσματα μπορούν να επιφέρουν οι πολιτικές απασχόλησης».

Αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης ο κ. Καββαθάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συζητήσαμε σήμερα στο κυβερνητικό συμβούλιο απασχόλησης για τα θέματα της ανεργίας. Μιας ανεργίας η οποία τείνει να γίνει ανθρωπιστικό πρόβλημα για τη χώρα και η ΓΣΕΒΕΕ τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη εκτός των προγραμμάτων μέχρι 29 ετών για τους νέους να υπάρξουν προγράμματα  άμεσα για απασχόληση πάνω των 35. Είναι εκείνες οι κοινωνικές ομάδες  οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, που έχουν δημιουργήσει ήδη υποχρεώσεις . Ταυτόχρονα ζητήσαμε την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης γιατί χωρίς αυτή όσα προγράμματα απασχόλησης και να βγουν δεν θα έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν υπερφορολογούνται οι επιχειρήσεις, όταν δεν υπάρχει ρευστότητα, όταν οι επιχειρήσεις απειλούνται από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία».

Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ υπογράμμισε ακόμη, ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής « αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση για την πραγματική κατάσταση της αγοράς εργασίας, ώστε να κάνουμε τις σωστές διαγνώσεις για το οξυμένο φαινόμενο της ανεργίας και να διορθώσουμε αντιστοίχως τις πολιτικές».

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Καββαθάς, μιλώντας για τις προτεραιότητες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης πρότεινε:

  • να στοχεύσουμε στην προσφορά δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιδιώκοντας το σημαντικό απόθεμα δεξιοτήτων να προσελκύσει επενδυτική δραστηριότητα,
  • να χρηματοδοτήσουμε την εκπαίδευση και την έρευνα, ειδικά σε τομείς που μπορούν να στηρίξουν κάποιο ιδιαίτερο συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα,
  • οι επιδοτήσεις θέσεων απασχόλησης να διακρίνονται ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι σε φθίνοντα ή αύξοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ( για παράδειγμα αν μια επιχείρηση είναι σε φθίνοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας είναι πιο χρήσιμο να επιδοτηθεί η διατήρηση θέσεων απασχόλησης παρά η δημιουργία μιας νέας θέσης),
  • επίσης κατά την επιδότηση θέσεων απασχόλησης να λαμβάνονται υπ’ όψιν συνέπειες, όπως τα αποτελέσματα υποκατάστασης και απώθησης,
  • να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις διότι για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης πέραν της ακολουθούμενης πολιτικής σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι δημόσιες επενδύσεις, καθώς αποτελεί παράδοξο σε μία οικονομία, η οποία μαστίζεται από την ύφεση το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να είναι πλεονασματικό, δηλαδή αντί για δημόσια επένδυση να έχουμε δημόσια αποταμίευση.

Τέλος ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε την ενεργοποίηση ενός thinktank στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης, που θα απαρτίζεται από τα ερευνητικά ινστιτούτα των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) προκειμένου να επεξεργάζεται και να τεκμηριώνει τις προτάσεις που θα υποβάλλονται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης

Η πλήρης τοποθέτηση του Προέδρου, κ. Γ. Καββαθά, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης έχει ως εξής:

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει προσθέσει 1.000.000 ανέργους, από τους οποίους οι 700.000 προέρχονται από απώλειες θέσεων απασχόλησης σε κλάδους που απασχολεί η ΓΣΕΒΕΕ. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται μόνο μισθωτοί εργαζόμενοι, αλλά και επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες, των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει οριστικά. Είναι επομένως σαφές ότι το πρόβλημα της ανεργίας έχει  αποκτήσει εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και πριν αυτή η κυκλική ανεργία μετατραπεί σε διαρθρωτική και μόνιμη. Η σύγκλιση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης και η πρόσκληση στην πρώτη συνεδρίασή του των εκπροσώπων από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων ευελπιστούμε ότι αποτελεί δείγμα αναγνώρισης εκ μέρους της κυβέρνησης αυτού του εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα που έχει προσλάβει το πρόβλημα της ανεργία στη χώρα μας, καθώς και των οδυνηρών συνεπειών που έχει επιφέρει τόσο στα άτομα που είναι άνεργα, όσο και στην ίδια την οικονομία γενικότερα.

Α. Οι πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας, όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια βασίζονται συχνά σε παραδοχές, η ορθότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Θα αναφερθώ σε δύο ενδεικτικά παραδείγματα:

Παράδειγμα πρώτο: το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην νεολαία (μέχρι 25 / 29 ετών). Ένα τυπικό χαρακτηριστικό της ελληνικής δομής απασχόλησης είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια το ποσοστό ανεργίας των νέων ανθρώπων ήταν σταθερά διπλάσιο από το μέσο ποσοστό ανεργίας. Αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται ότι οφείλεται σε ένα διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής δομής απασχόλησης, που δεν είναι άλλο από το ότι ετησίως δημιουργούνται πολύ λιγότερες θέσεις απασχόλησης από τον αριθμό των ατόμων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Ασφαλώς το πρόβλημα αυτό έχει οξυνθεί πολύ περισσότερο στην περίοδο της κρίσης χωρίς ωστόσο να χάνει το χαρακτήρα του διαρθρωτικού προβλήματος. Ωστόσο για τις ηλικιακές ομάδες άνω των 35 ετών το πρόβλημα της ανεργίας οφείλεται κατά μείζονα λόγο στην ύφεση. Θα πρέπει μάλιστα να επισημανθεί ότι για αυτές τις ομάδες ανέργων η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας είναι πιο δύσκολη, ενώ παράλληλα η απώλεια εισοδήματος οδηγεί τα άτομα αυτά στον κατώφλι της ανθρωπιστικής κρίσης. Επομένως και χωρίς να αμφισβητούμε τη χρησιμότητα των μέτρων πολιτικής που έχει υιοθετήσει και πρόκειται να υλοποιήσει η κυβέρνηση σε σχέση με την ανεργία των νέων, είμαστε υποχρεωμένοι να υπογραμμίσουμε ότι σύντομα το βλέμμα και η φροντίδα των πολιτικών απασχόλησης πρέπει να στραφεί και σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες.

Παράδειγμα δεύτερο: Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, η οποία έλκει την καταγωγή της από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων και κατ’ επέκταση της ανεργίας είναι συνέπεια της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και προσόντων μεταξύ του σκέλους της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Στην βάση αυτής της παραδοχής ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πόρων κατευθύνθηκε στην επαγγελματική (επανα)κατάρτιση ανέργων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Ωστόσο αν δεχτούμε ότι ένα μεγάλο μέρος από το σημερινό  ποσοστό ανεργίας οφείλεται στην καθοδική πορεία του οικονομικού κύκλου τότε για αυτό το ποσοστό ανεργίας δεν τίθεται τουλάχιστον καταρχήν ζήτημα έλλειψης αντιστοίχησης. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι πολιτικές (επανα)κατάρτισης των ανέργων θα πρέπει να εκλείψουν. Αντίθετα επισημαίνουμε ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα και για την αντιμετώπιση της ανεργίας ύφεσης.     

Β. Ένα δεύτερο πρόβλημα που θέλουμε να επισημάνουμε έχει να κάνει όχι με την παντελή, αλλά με την έλλειψη επαρκούς γνώσης των δεδομένων της ελληνικής δομής απασχόλησης. Εκτός από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τις έρευνες εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, την βάση του ΟΑΕΔ, καθώς και την ηλεκτρονική βάση ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, είναι ανάγκη διαμόρφωσης μηχανισμού άντλησης πιο λεπτομερών και αξιόπιστων δεδομένων για τη δομή απασχόλησης, τα οποία αναφέρονται τόσο στο σκέλος της ζήτησης (θέσεις απασχόλησης δηλαδή στις επιχειρήσεις), όσο και στο σκέλος της προσφοράς (καθεστώς απασχόλησης, προσόντα, κοκ). Προς την κατεύθυνση αυτή η θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας τόσο σε τοπικό, όσο και σε κλαδικό επίπεδο είναι μία πρωτοβουλία που θα πρέπει σύντομα να πάρει σάρκα και οστά για την οποία οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα η ΓΣΕΒΕΕ έχει προωθήσει και επομένως την βλέπει θετικά.

Από την άποψη αυτή θεωρούμε απαραίτητη την ενεργοποίηση ενός thinktank στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης, που θα απαρτίζεται από τα ερευνητικά ινστιτούτα των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) προκειμένου να επεξεργάζεται και να τεκμηριώνει τις προτάσεις που θα υποβάλλονται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για πολλές δεκαετίες οι πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την επίτευξη των στόχων τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ανατροφοδοτούν τους λήπτες αποφάσεων με πληροφορίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την διόρθωση των προγραμμάτων. Το κάθε μέτρο και η κάθε πολιτική αντιμετώπισης της ανεργίας πρέπει επομένως ήδη από το σχεδιασμό του να έχει σαφείς και μετρήσιμους στόχους, ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση κριτηρίων αξιολόγησης

Γ. Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ

- Να εξασφαλίσουμε επαρκή, αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση για την πραγματική κατάσταση της αγοράς εργασίας, ώστε να κάνουμε τις σωστές διαγνώσεις για το οξυμένο φαινόμενο της ανεργίας και να διορθώσουμε αντιστοίχως τις πολιτικές.

- Να μεταβάλουμε τη γενικότερη οικονομική πολιτική, η οποία πολλές φορές εξουδετερώνει τα όποια θετικά αποτελέσματα μπορούν να επιφέρουν οι πολιτικές απασχόλησης.

- Να διερευνήσουμε συστηματικά και μεθοδικά τις ειδικές ανάγκες για δεξιότητες σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο ώστε να συλλέξουμε πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να μεταφερθούν έγκαιρα στο εκπαιδευτικό σύστημα για να καλύψει κατά το δυνατόν τα κενά δεξιοτήτων, όσο μικρά και εάν είναι αυτά.

- Να στοχεύσουμε στην προσφορά δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιδιώκοντας το σημαντικό απόθεμα δεξιοτήτων να προσελκύσει επενδυτική δραστηριότητα.

- Να χρηματοδοτήσουμε την εκπαίδευση και την έρευνα, ειδικά σε τομείς που μπορούν να στηρίξουν κάποιο ιδιαίτερο συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα.

- Οι επιδοτήσεις θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να διακρίνονται ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι σε φθίνοντα ή αύξοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση είναι σε φθίνοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας είναι πιο χρήσιμο να επιδοτηθεί η διατήρηση θέσεων απασχόλησης παρά η δημιουργία μιας νέας θέσης. Επίσης κατά την επιδότηση θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν συνέπειες, όπως τα αποτελέσματα υποκατάστασης και απώθησης.

- Για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης πέραν των πολιτικών στις οποίες αναφερθήκαμε σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι δημόσιες επενδύσεις. Αποτελεί παράδοξο σε μία οικονομία, η οποία μαστίζεται από την ύφεση το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να είναι πλεονασματικό, δηλαδή αντί για δημόσια επένδυση να έχουμε δημόσια αποταμίευση.

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι και κυρίες Υπουργοί θα ήθελα κλείνοντας να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ για την πρόσκληση. Ελπίζω ότι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης θα συνεχίσει τη λειτουργία του με τη συμμετοχή και την ενεργό σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων.