Εκλογή εκπροσώπου ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ, κ. Παναγιώτη Γκόφα, ως Προέδρου και εκπρόσωπου (spokesperson) της Επιτροπής για την κατηγορία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 28 Ιουνίου 2013, συνεδρίαση της Επιτροπής για την κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελμάτων (SME’s και LbP’s) της ΕΟΚΕ. Στην συνεδρίαση αυτή εκλέχθηκε ως Πρόεδρος, και εκπρόσωπος (spokesperson) στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης…), ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Παναγιώτης Γκόφας, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει έως και το 2015.

Η εκλογή του κ. Γκόφα ως Προέδρου και εκπροσώπου της εν λόγω Επιτροπής της ΕΟΚΕ έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, δεδομένου ότι θα συμπέσει με την ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε..

Η ΕΟΚΕ είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ιδρύθηκε το 1957. Παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις σχετικά με την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία. Η ΕΟΚΕ εκδίδει επίσης γνωμοδοτήσεις για θέματα που θεωρεί ότι χρήζουν εξέτασης. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ΕΟΚΕ είναι να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων ΕΕ και της κοινωνίας των πολιτών.

Η ΕΟΚΕ έχει 344 μέλη από 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., τα οποία εκπροσωπούν οργανώσεις από όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Τα μέλη είναι οργανωμένα σε 3 ομάδες (εργοδοτών, εργαζομένων και διαφόρων δραστηριοτήτων).