ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΤΕ - Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 στις 11:00 π.μ., στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιήθηκε κοινή συνέντευξη τύπου από τις ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΤΕ σχετικά με την ανακοίνωση:

«Συνεργασίας ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΤΕ για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την αξιοποίηση των δομών των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας»

Η κοινή πρόταση της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΤΕ για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσα από τις δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών, στοχεύει να δώσει διέξοδο στις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων και αναπτυξιακή προοπτική στις τοπικές οικονομίες.

Με την μετεξέλιξη και την αξιοποίηση του δικτύου των 200 καταστημάτων των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα ενισχυθεί περαιτέρω η σύνδεση των επιχειρήσεων με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, ενώ παράλληλα οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ένα πλήρως εξειδικευμένο για την κάλυψη των αναγκών τους συνεργάτη.

Τοποθέτηση Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά

Ο τραπεζικός τομέας είναι ο βασικός διαμεσολαβητικός θεσμός ροής κεφαλαίου προς την πραγματική οικονομία. Συνεπώς όταν ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε κρίση ο μηχανισμός χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας δεν λειτουργεί σωστά. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας βρίσκεται σήμερα σε φάση μηχανικής υποστήριξης, μέσω εξωτερικής ανακεφαλαιοποίησης, αντιμετωπίζοντας αφενός τις επιπτώσεις από την καταγραφή ζημιών από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και αφετέρου τη δραστική μείωση των καταθέσεων κατά την τελευταία τετραετία και την αύξηση των επισφαλειών. Ως άμεση συνέπεια είναι η μείωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και η δημιουργία επομένως ενός καθοδικού φαύλου κύκλου.

Πέραν όμως της τρέχουσας ιδιαίτερα αρνητικής κατάστασης, είναι σημαντικό να αναφερθούν δομικές και μακροχρόνιες ελλείψεις των χρηματοδοτικών υποδομών στη χώρα μας, ιδιαίτερα αναφορικά με την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Ήδη πριν ξεσπάσει η κρίση, το 2008, η ΓΣΕΒΕΕ είχε τονίσει την έλλειψη των χρηματοδοτικών υποδομών της χώρας μας σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ αναφορικά με τις μικρές επιχειρήσεις, σε μελέτη που είχε διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Η εν λόγω μελέτη είχε δείξει τότε ότι οι μισές περίπου μικρές επιχειρήσεις βασίζονται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια, ενώ όσες είχαν προσφύγει στις τράπεζες, χρηματοδοτούνταν με προϊόντα άλλου σκοπού. Τότε η ΓΣΕΒΕΕ είχε προτείνει τη δημιουργία ενός χρηματοπιστωτικού τομέα αποκλειστικά προσανατολισμένου στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, αίτημα που μόνο εν μέρει ικανοποιήθηκε με την ίδρυση του ΕΤΕΑΝ. Ωστόσο, η λειτουργία του ΕΤΕΑΝ κρίνεται ανεπαρκής σήμερα λόγω κυρίως της απροθυμίας και αδυναμίας των τραπεζών να συμμετέχουν σε προϊόντα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Το βασικό πρόβλημα της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση δεν φαίνεται να είναι τόσο η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων, όσο η γενικότερη φιλοσοφία πιστώσεων των παρόχων της πίστωσης. Είναι σχετικά αναμενόμενο ότι όταν μια μεγάλη τράπεζα απευθύνεται σε όλες τις πτυχές του επιχειρηματικού κόσμου, είναι πιο πιθανό να  προκριθούν αιτήσεις οι οποίες συνοδεύονται από περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες, υψηλότερες εγγυήσεις, υψηλότερα επίπεδα διαφοροποίησης κινδύνου και άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά που ευνοούν σε γενικές γραμμές τις μεγάλες επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις μικρές. Ένας τέτοιος ανταγωνισμός, τιθέμενος στο πλαίσιο λειτουργίας των μεγάλων εμπορικών τραπεζών είναι χαμένη υπόθεση για τις μικρές επιχειρήσεις.

Επομένως, ως εναλλακτικές πηγές χρηματοδοτικής πίστης εννοούνται εκείνα τα διαφορετικά χρηματοδοτικά σχήματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στην πίστωση. Μία από αυτές μπορούν να είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες. Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται σήμερα 13 συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούν σχεδόν όλες τις τραπεζικές εργασίες. Ο βασικός τους σκοπός είναι η στήριξη της γεωγραφικής περιοχής την οποία καλύπτουν, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από το 70% των χρηματοδοτήσεων τους απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις. Σε ορισμένες περιοχές κατέχουν μερίδιο αγοράς κοντά στο 25% (π.χ. Κρήτη), ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. Δωδεκάνησα) αποτελούν την μοναδική πηγή πρόσβασης της τοπικής κοινότητας σε χρηματοδοτική πίστωση.

Οι συνεταριστικές τράπεζες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι είναι πιο κοντά στις μικρές επιχειρήσεις για τους εξής λόγους:

  • Γνωρίζουν καλύτερα την τοπική οικονομία και τους επιχειρηματίες και επομένως μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τις ανάγκες τους
  • Τείνουν να ενισχύουν υγιείς επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης
  • Εστιάζουν κυρίως στη λειτουργία της λιανικής τραπεζικής, τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις μεγάλες τράπεζες
  • Αρκετά υψηλά στην ιεραρχία των στόχων τους είναι η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στόχος ο οποίος αποτελεί βασικό οδηγό στις αποφάσεις για χρηματοδότηση

Ο συνεργατικός χρηματοπιστωτικός θεσμός θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εξαιρετικό μηχανισμό πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, στην οποία δραστηριοποιούνται πάρα πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις, ίσως η πιο κατάλληλη μορφή πρόσβασης σε χρηματοδοτική πίστη να είναι το συνεταιρίζεσθαι. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να έχουν ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο ως μια εναλλακτική μορφή χρηματοδοτικής πίστης για τις μικρές επιχειρήσεις. Η υποδομή ήδη υπάρχει. Χρειάζεται μια απλή ενίσχυση από συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου ο θεσμός αυτός να μπορέσει να ταιριάξει καλύτερα με τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων.

Σχετικά αρχεία: