Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ προς την ΟΙΥΕ

Είναι σε όλους γνωστές οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες επέφεραν ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, της ισχύος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας  και του περιεχομένου της ΕΓΣΣΕ.  

Κυρίως με τις διατάξεις του 4024/2011 άρθρο 37   (δυνατότητα κατάρτισης ΣΣΕ από ενώσεις προσώπων, υπερίσχυση επιχειρησιακής έναντι της Κλαδικής σε περίπτωση συρροής, αναστολή του θεσμού της επέκτασης και στα μη συμβαλλόμενα μέρη) και τις διατάξεις του ν. 4046/12 όπως εξειδικεύτηκαν με την με αρ. 6/28-2-2012 Π.Υ.Σ. (ενδεικτικά, η κατάργηση του θεσμού της διαιτησίας, μείωση αποδοχών ΕΓΣΣΕ, πάγωμα ωριμάνσεων, λήξη ισχύος ΣΣΕ και νέα ρύθμιση για τη χρονική διάρκεια των ΣΣΕ και τη μετενέργεια των όρων τους).

Είναι προφανές, ότι οι άνω ρυθμίσεις τροποποιούν  εκ βάθρων το σύστημα επίλυσης των συλλογικών διαφορών και των συλλογικών ρυθμίσεων.

Τέλος, είναι σε όλους μας γνωστή η επιδεινούμενη οικονομική κρίση και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης με κίνδυνο φυσικά να χαθούν και οι θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της εστίασης (μέσος όρος πτώσης τζίρου 30% έως 45% για το 2011).

Εκτιμώντας την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, φρονούμε, ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να συζητηθούν και να εξευρεθούν από κοινού λύσεις, προβλέποντας τις εξελίξεις, έτσι ώστε να αρθεί η σύγχυση και να αντιμετωπιστούν οι ανισσοροπίες και οι στρεβλώσεις. Να μην επικρατήσει ο πανικός και το “ο σώζων εαυτόν σωθήτω” που θα οδηγήσει σε ραγδαία υποχώρηση μισθών αλλά και καταστροφή επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, η ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ πρότειναν με επιστολή τους προς την ΟΙΥΕ να συναντηθούν την Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 και ώρα 14:30 στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ για να συζητήσουν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την υπογραφή ΣΣΕ αναζητώντας με ρεαλισμό το σημείο της “σωστής” ισορροπίας μεταξύ μισθών και βιωσιμότητας επιχειρήσεων.