Παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ για την υπαγωγή των αυτοαπασχολούμενων στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Έπειτα από σχετική παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ, περιλαμβάνεται διάταξη στο Σχέδιο Νόμου «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις» που παρέχει τη δυνατότητα στους αυτοαπασχολούμενους να υπαχθούν στο καθεστώς ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Γίνεται, έτσι, πράξη ένα διαχρονικό αίτημα της Συνομοσπονδίας για την ελάφρυνση μεγάλου μέρους των μικρών επιχειρηματιών. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα και ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα. Με δεδομένο ότι χιλιάδες επιχειρήσεις βρίσκονται «στο κόκκινο», όπως αυτό καταγράφεται στις έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (το 51,2% των επιχειρήσεων δηλώνει κίνδυνο διακοπής δραστηριότητας)  αλλά και στα στοιχεία επίσημων φορέων και οργανισμών (το 40% περίπου των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ έχει καθυστερημένες οφειλές), αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επίλυση των εξής ζητημάτων:

1)Αντιμετώπιση του φαινομένου των «αδρανών» επιχειρήσεων, οι οποίες ενώ στην πράξη έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, τυπικά συνεχίζουν να υπάρχουν. Έτσι, ενώ συσσωρεύονται χρέη προς εφορία και ΟΑΕΕ, οι εν λόγω επιχειρηματίες βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη», αναγκαζόμενοι πολλές φορές να αναζητούν αδήλωτη εργασία

2)Προώθηση μέτρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για κεφάλαιο κίνησης και μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων

3)Εξασφάλιση «δεύτερης ευκαιρίας» στους επιχειρηματίες που απέτυχαν χωρίς δόλο, με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας ή / και την έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ΓΣΕΒΕΕ δεσμεύεται να εντείνει τις παρεμβάσεις της για την υποστήριξη των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρηματιών, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να αποφευχθεί η διάλυση του κοινωνικού ιστού.