Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με την «Εναλλακτική Τρόικα» της Ομάδας των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ ανάμεσα στα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κκ. Robert Goebbels, Elisa Ferreira και Kalfin Ivailo που αποτελούν την «Εναλλακτική Τρόικα» και του Πρόεδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε αρχικά στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παραθέτοντας τα δυσοίωνα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά, λόγω των επιβληθέντων μέτρων και κυρίως της αύξησης του ΦΠΑ, καθώς έχει καταστεί πλειοψηφική η πεποίθηση στους επιχειρηματίες ότι η χώρα δεν θα αποφύγει την πτώχευση. Ως σημαντικότερο πρόβλημα αναγνωρίστηκε η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Από την μία πλευρά, το κακό κλίμα και τα μέτρα του Μνημονίου έχουν οδηγήσει σε πτώση του κατανάλωσης, άρα και του χρήματος σε κυκλοφορία ενώ από την άλλη ακόμα και οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να επενδύσουν βρίσκουν μπροστά τους ένα κλειστό τραπεζικό σύστημα. Επί της ουσίας, η σημερινή κατάσταση αποτελεί συνέπεια της «τρομοκρατίας» που ασκεί η Τρόικα και των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επιβάλλει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξωφρενική παρέμβαση στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, παρά την αντίθετη θέση των κοινωνικών εταίρων που επιθυμούσαν μείωση της γραφειοκρατίας στο πεδίο αυτό. 

Οι Ευρωβουλευτές συμφώνησαν στο γεγονός ότι οι πολιτικές της Τρόικα είναι λανθασμένες και ότι χρειάζεται αλλαγή της συνταγής. Ενημέρωσαν ότι επίκειται παρουσία των εκπροσώπων της Τρόικα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα τέλη του Μαρτίου. Θα πραγματοποιηθεί, επίσης, επίσκεψη των τεσσάρων Προέδρων των μεγαλύτερων Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για να εξετάσουν από κοντά τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία λόγω των μέτρων του Μνημονίου. Σε σχέση με τις προτάσεις που ζήτησαν, η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε σειρά μέτρων που βασίζονται σε δύο πυλώνες, το Αναπτυξιακό και το Κοινωνικό Ισοδύναμο στα μέτρα του Μνημονίου. Πιο συγκεκριμένα:

Αναπτυξιακό Ισοδύναμο:

 • Εξαίρεση ενός ποσοστού από τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τις προϋποθέσεις για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.
 • Αναπτυξιακό ευρωομόλογο για τις χώρες που βρίσκονται σε μηχανισμό στήριξης, το οποίο θα καλύψει τόσο το εθνικό όσο και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Εναλλακτικά, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος άμεσης δανειοδότησης των Κρατών – Μελών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χωρίς τη μεσολάβηση των τραπεζών (bypassστο τραπεζικό σύστημα)
 • Άμεση δημιουργία μιας Τράπεζας Ειδικού – Επενδυτικού Σκοπού – στην οποία θα συγκεντρωθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο του ΕΣΠΑ όσο και αυτά που προέρχονται από άλλες πηγές.
 • Ριζική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και των εν γένει διοικητικών βαρών με την ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων ως onestopshop(παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για εξαγωγές, επενδυτικά προγράμματα, mentoring, διεκπεραίωση διαδικασιών αδειοδότησης, φορολογίας κ.ο.κ).
 • Ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα των εξαγωγικών αλλά και εκείνων των παραγωγικών που εκ των πραγμάτων συντελούν στην υποκατάσταση εισαγωγών.
 • Ενίσχυση εκείνων των κλάδων που έχουν ή μπορεί να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας.
 • Καθιέρωση του αφορόλογητου αποθεματικού για τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις με παράλληλη αύξηση του ορίου deminimisστις 500.000 €. Ένα μέρος των κερδών π.χ. 30% να μην φορολογείται υπό την υποχρέωση ότι θα επανεπενδύεται στην επιχείρηση (αυτοχρηματοδότηση).
 • Αναμόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013, με έμφαση στα προγράμματα επιχορηγήσεων, την καλύτερη ενημέρωση των επιχειρηματιών, τη χαλάρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και τους μηχανισμούς εγγυοδοσίας.

Κοινωνικό Ισοδύναμο:

 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη του πληθυσμού όχι μέσω των εισφορών αλλά με βασική οργανωτική αρχή την ιδιότητα του πολίτη.
 • Συνδυασμός της αναπτυξιακής πολιτικής με την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Για παράδειγμα, η επανεκκίνηση του κλάδου των κατασκευών θα μπορούσε να επιτευχθεί όχι μόνο με τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής αλλά και με την αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων κοινωνικών υποδομών (σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές κατοικίες, κλπ.)
 • Μερική «παθητικοποίηση» των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία ύφεσης. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η υποχρέωση διατήρησης της θέσης απασχόλησης να ισχύει όσο διαρκεί η επιδότηση. Προτείνονται επίσης, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας ενός έτους με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και του 50% του μισθού αφενός και κατάρτισης αφετέρου.
 • Ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων πέρα από τα νέα αναβαθμισμένα ομόλογα και με ένα μέρος από τις κοινές μετοχές των υπό αναδιάρθρωση ελληνικών τραπεζών που θα έχει στη διάθεσή του το ελληνικό δημόσιο.
 • Τη μερική φοροαπαλλαγή εκείνων των επιχειρήσεων που δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Οι Ευρωβουλευτές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις παραπάνω προτάσεις, σημειώνοντας ότι στην ίδια κατεύθυνση κινούνται ανάλογα μέτρα που οι ίδιοι επεξεργάζονται. Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς σε αυτές θα στηριχτεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.