Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το Σ/Ν "Ρ'υθμιση οφειλών και παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας"

18 + 4 πρώτα σχόλια ΓΣΕΒΕΕ επί του Νομοσχεδίου
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»
 

 

Είναι γεγονός ότι το περιβάλλον νομοθέτησης είναι εξόχως προβληματικό καθώς η ελληνική οικονομία το 2019 (τρίτο συνεχόμενο έτος ανάκαμψης μετά την μεγάλη κρίση και ύφεση 2008 - 2016) βρισκόταν στο 80% του ΑΕΠ του 2008 (ΑΕΠ 2008: 235 δισ. ευρώ. ΑΕΠ 2019: 187 δισ. ευρώ ). Ακόμη και μετά την αύξηση του ΑΕΠ, το 20% του ποτέ δεν επανακτήθηκε! Το 2020 αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 8,2%, ενώ οι προβλέψεις για απότομη ανάκαμψη το 2021 δεν βασίζονται σε επαρκή τεκμηρίωση και αποτελούν περισσότερο ευσεβείς πόθους παρά μια ρεαλιστική εκτίμηση! Σε αυτό το περιβάλλον της απότομης επιδείνωσης και της μεγάλης αβεβαιότητας προέχει η στήριξη των ευάλωτων επιχειρήσεων έναντι της αναμόρφωσης του πτωχευτικού δικαίου που έτσι όπως εισάγεται με το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται πως θα διογκώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους λόγω της πανδημικής κρίσης. Το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται πως έχει διαμορφωθεί για περιόδους οικονομικής κανονικότητας και υπό αυτό το πρίσμα έρχεται σε μια πολύ ακατάλληλη περίοδο για να μπορεί να αξιολογηθεί γενικά ως θετικό.

Είναι επίσης αρνητικό ότι για τη διαμόρφωση του προσχεδίου του νέου Πτωχευτικού Κώδικα δεν κλήθηκαν επίσημα οι κοινωνικοί εταίροι να ερωτηθούν και να διαμορφώσουν άποψη, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία πεδίου που διαθέτουν στην εισαγωγή ρυθμίσεων δίκαιων και αποτελεσματικών για την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Η δημόσια διαβούλευση των 10 ημερών απέχει από το να χαρακτηριστεί ως επαρκής και ικανοποιητική για μια τόσο εκτεταμένη θεσμική αλλαγή που για την επιτυχία της εκτός από τον εξαντλητικό διάλογο απαιτεί ευρεία συναίνεση, αλλά και συνεκτίμηση της εξαιρετικά δυσμενούς συγκυρίας.

Α. Σχόλια επί των άρθρων 1-4 για την έγκαιρη προειδοποίηση
Η προσπάθεια δημιουργίας ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης του επιχειρηματικού κινδύνου είναι προφανώς μια θετική εξέλιξη. Θεωρητικά αποτελεί ένα καθαρά αναπτυξιακό εργαλείο που εφόσον αναπτυχθεί και επεκταθεί μπορεί να καταστήσει πολύ λιγότερο αναγκαίο όλο το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης και διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους (αναδιάρθρωση, πτώχευση κλπ).
Είναι επίσης θετικό που για την στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε πρώιμο στάδιο επιλέγονται ως φορείς υποστήριξης τα επιμελητήρια και οι επαγγελματικοί σύλλογοι. Πέραν του γεγονότος ότι γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα των επιχειρήσεων αποτελούν και φορείς περισσότερο οικείους για αυτές. Ωστόσο επειδή ο όρος επαγγελματικοί σύλλογοι είναι αρκετά γενικός και αόριστος προτείνουμε στις εν λόγω αναφορές των σχετικών άρθρων να συμπληρωθεί και με τα Ινστιτούτα των εργοδοτικών κοινωνικών εταίρων τα οποία έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντικές δράσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ειδικά το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτέλεσε τον φορέα εκείνο που σε συνεργασία με το ΕΕΑ υλοποίησαν το καινοτόμο πρόγραμμα Early Warning Europe το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας την έγκαιρης προειδοποίησης.
Με βάση αυτά προτείνουμε στα άρθρα 1 έως 4 όπου αναφέρεται επιμελητήρια και επαγγελματικοί σύλλογοι να διατυπωθεί : ….επιμελητήρια, επαγγελματικοί σύλλογοι και τα Ινστιτούτα των Εθνικών Εργοδοτικών Κοινωνικών Εταίρων. Αντίστοιχη προσθήκη θα πρέπει να γίνει και στο άρθρο 70 παρ. 3, όπου αναφέρονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις.

 

Β. Σχόλια επί λοιπών άρθρων του Νομοσχεδίου
Υπό την παρούσα δυσμενή συγκυρία αρνητικά αξιολογούνται τα ακόλουθα:
1. Πλέον υποκείμενο πτώχευσης (αρ. 76) γίνεται όχι μόνο όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει εμπορική ιδιότητα, αλλά γενικά όποιος έχει χρέη ακόμη και μη εμπορικά και δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Επομένως, στο νόμο μπορούν να υπαχθούν νοικοκυριά, συνταξιούχοι ακόμη κι άνεργοι, που αντιμετωπίζονται όπως οι έμποροι. Ακόμη και νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά απλή οικονομική δραστηριότητα πχ σωματεία και σύλλογοι. Μέχρι τώρα υπάγονταν μόνο όσοι είχαν εμπορική δραστηριότητα - ιδιότητα ή οικονομικό σκοπό. Συνεπώς, αυτό που ισχύει στις εταιρείες, όπου άλλος είναι ο ΑΦΜ της εταιρείας και άλλος ο του μετόχου/εταίρου κλπ, ώστε να μην υφίσταται σύγχυση, πρέπει να ισχύσει και για τις ατομικές επιχειρήσεις, ώστε να επέλθει διαχωρισμός του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου από τον ΑΦΜ της ατομικής επιχείρησης.
2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη πτωχευτική διαδικασία (αρ.77): Έως τώρα αντικειμενική προϋπόθεση πτώχευσης ήταν κυρίως να τεκμαίρεται μόνιμη και γενική παύση πληρωμών. Πλέον, ο οφειλέτης πτωχεύει με τεκμαρτό τρόπο, αν επί 6μηνο δεν καταβάλλει το 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ή το 60% για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου
3. Η πτωχευτική διαδικασία η οποία μπορεί να κινηθεί και μόνο από τους οφειλέτες είναι εφικτό να ξεκινήσει από έναν και μόνον πιστωτή (αρ.77 παρ.2), καθώς η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών. Για παράδειγμα, αν ένας οφειλέτης εξοφλεί κανονικά το δάνειο της επιχείρησής του, το λίζινγκ με το οποίο αγόρασε εξοπλισμό και οχήματα, τις υποχρεώσεις του προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, αλλά έχει παύσει να εξοφλεί το στεγαστικό του δάνειο προς την τράπεζα για ένα 6μηνο η τράπεζα μπορεί να τον οδηγήσει σε αναγκαστική πτώχευση
4. Στην κατηγορία των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου (αρ.172 επ.), που αφορά ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους μικρούς οφειλέτες, οι γενικές προβλέψεις είναι πολύ πιο επαχθείς
5. Κριτήριο ένταξης στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου είναι η ικανοποίηση 1 από τα 3 παρακάτω κριτήρια.

  •  Ενεργητικό ή περιουσία έως 350.000 ευρώ (από 150.000 τώρα)
  • Ετήσια έσοδα έως 700.000 ευρώ (από 200.000 τώρα)
  • Μέσος όρος απασχολουμένων έως 10 άτομα (από 5 άτομα τώρα)

Με βάση εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο νέο καθεστώς fast track πτωχευτικών διαδικασιών δυνητικά, βάσει τζίρου, εντάσσεται το 81% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Στοιχεία από έρευνα κλίματος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ιουλίου 2020).
Οι πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου θα υπάγονται πλέον στα ειρηνοδικεία κι όχι στα πολυμελή πλημμελειοδικεία, όπως οι άλλες πτωχεύσεις. Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά και υπό προϋποθέσεις γίνεται αυτομάτως δεκτή. Ο οφειλέτης επομένως χάνει το δικαίωμα να απολαύσει τα ευεργετήματα της ακροαματικής διαδικασίας, όπου μπορεί να εκθέσει με άνεση χρόνου τα επιχειρήματά του.

 

Διαβάστε ολόκληρη την Ομιλία