Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στο επίσημο Συμβουλευτικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

O Επιστημονικός Συνεργάτης της ΓΣΕΒΕΕ Δρ. Νίκος Δασκαλάκης επιλέχθηκε ως μέλος της Ομάδας Συμφεροντούχων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Η θητεία του είναι τετραετής με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά, και εκπροσωπεί (affiliation) τη ΓΣΕΒΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EuropeanInsuranceandOccupationalPensionsAuthority - EIOPA) αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.  Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ομάδα Συμφεροντούχων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων (InsuranceandReinsuranceStakeholderGroup - IRSG) είναι ένα από τα δύο επίσημα Συμβουλευτικά Όργανα της EIOPA, το οποίο αποτελείται από 30 μέλη που προέρχονται από και εκπροσωπούν τις εξής κατηγορίες: ασφαλιστικός κλάδος, καταναλωτές, εργαζόμενοι, ακαδημαϊκοί, επαγγελματικοί σύλλογοι και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.