Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
Πράσινη μετάβαση
Κλάδοι & επαγγέλματα
Ειδικά θέματα Μμε
Αδειοδότηση

Οι σημαντικές μεταβολές του μακροοικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και οι δυναμικές αλλαγές σε επίπεδο τεχνολογικών εξελίξεων, ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, διεθνούς εμπορίου και ανταγωνισμού, αναδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος.

resource
Δελτία Τύπου

29/07/2022

Κατάργηση ενδιάμεσων εκπτώσεων

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
+4
resource
Κατάργηση ενδιάμεσων εκπτώσεων
29/07/2022
resource
Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης
28/07/2022
resource
Θετική η επιδότηση Αυγούστου, ανησυχητικές οι ανοδικές τιμές της κιλοβατώρας
25/07/2022
Πρόσφατο περιεχόμενο

Ποιος είναι ο προβληματισμός

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται σε ένα οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές σε θεσμικό, επιχειρηματικό, χρηματοδοτικό και τεχνολογικό επίπεδο. Ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις, συχνά, δε διαθέτουν τις ικανότητες έγκαιρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης, κατανόησης και παρακολούθησης των ευρύτερων οικονομικών, θεσμικών και παραγωγικών αλλαγών. Επιπλέον, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων επιτάσσουν τον σχεδιασμό εξειδικευμένων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση επιμέρους αναγκών και την υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης του οικονομικού και παραγωγικού περιβάλλοντος και η διάχυση τεκμηριωμένης γνώσης και πληροφόρησης προς τις μικρές επιχειρήσεις συνιστά βασικό εργαλείο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και σχεδιασμού εξειδικευμένων παρεμβάσεων και μέτρων πολιτικής.

Η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ κατανοώντας τη σημασία συστηματικής και ολοκληρωμένης κατανόησης του οικονομικού, παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος αναπτύσσει εργαλεία ανάλυσης και διάχυσης τεκμηριωμένης γνώσης, ενώ συμβάλλει στον σχεδιασμό εξειδικευμένων μέτρων πολιτικής μέσα από την εκπόνηση τεκμηριωμένων προτάσεων. Η βασική στόχευση του ενδιαφέροντος επικεντρώνεται στους παρακάτω βασικούς άξονες.

icon
Φορολογικό

παρακολούθηση του μακρο-οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από την πραγματοποίηση δομημένων πρωτογενών ερευνών με βάση προσδιορισμένους δείκτες οικονομικού κλίματος σε διαχρονική βάση, καθώς και μέσω της συστηματικής ανάλυσης των μακρο-οικονομικών τάσεων και διακυμάνσεων, όπως σχετίζονται με θέματα επιχειρηματικότητας, φορολογικής πολιτικής, ανταγωνισμού κ.ο.κ.

Δράσεις χρηματοδότησης

Παρακολούθηση δράσεων χρηματοδότησης, διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και εντοπισμός αναγκαίων βελτιώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.

Αδειοδότηση

Συστηματική παρακολούθηση νομοθετικού έργου και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με σκοπό την εκπόνηση και κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς σχετικά με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, νέα νομοθετήματα, θέματα αδειοδότησης κ.ά.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Προσδιορισμός και παρακολούθηση τάσεων για την προσαρμογή μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο πεδίο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και ενσωμάτωσης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πράσινη μετάβαση

Παρακολούθηση αλλαγών που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στις διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής, τουενεργειακού μετασχηματισμού, της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας.

Κλάδοι και επαγγέλματα

Συστηματική παρακολούθηση εξειδικευμένων μεταβολών σε επίπεδο κλάδων και επαγγελμάτων και διάχυση τεκμηριωμένης πληροφόρησης προς τις μικρές επιχειρήσεις μέσα από την εκπόνηση μελετών σε ειδικά θεματικά πεδία και τομείς ενδιαφέροντος (π.χ. μεταποίηση, αγροδιατροφή, τεχνικά επαγγέλματα, ενεργειακή αποδοτικότητα, δημιουργική οικονομία-χειροτεχνία κ.ο.κ.) 

Ειδικά θέματα

Ανάδειξη και προώθηση ειδικών θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως η πραγματοποίηση μελετών σε σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα και η επιχειρησιακή υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων και παραγωγικών οικοσυστημάτων.   

Διαβάστε σε αυτή την κατηγορία:

Φίλτρα

Θέμα

Όλα
Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
Πράσινη μετάβαση
Κλάδοι & επαγγέλματα
Ειδικά θέματα Μμε
Αδειοδότηση

Τύπος Περιεχομένου

Όλα
Δελτία Τύπου
Δημοσιεύσεις
Βίντεο
Podcast
Νέα Ανακοινώσεις
Γεγονότα
resource
Δελτία Τύπου

29/07/2022

Κατάργηση ενδιάμεσων εκπτώσεων

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
resource
Δελτία Τύπου

21/07/2022

Η ΓΣΕΒΕΕ "σύμμαχος" στην ανάδειξη των προϊόντων της Κορινθιακής γης

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

18/07/2022

Αναγκαία η παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

12/07/2022

Άμεση λύση στο πρόβλημα των επιστρεπτέων προκαταβολών ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

09/06/2022

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Δελτία Τύπου

25/05/2022

Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

06/05/2022

Θετικά…Ναι μεν, αλλά…

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

06/04/2022

Δυναμικό παρών στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης της ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

04/04/2022

ΓΣΕΒΕΕ: "6η Απριλίου 2022, Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης”

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

17/03/2022

Μέτρα βοήθημα αλλά όχι λύση στην πληθωριστική απειλή

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

04/03/2022

Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς στη Σάμο

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Δελτία Τύπου

03/11/2021

Χωρίς υποστηρικτικά μέτρα δεν θα αντέξει η αγορά

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
resource
Δελτία Τύπου

18/10/2021

Να μη χαθεί το Δ της ΔΕΗ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Δελτία Τύπου

06/10/2021

Να μην απομειωθεί η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην ΔΕΗ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

+2

resource
resource
Δελτία Τύπου

13/09/2021

«Παρά τα μέτρα της κυβέρνησης οι πληγές παραμένουν ανοικτές»

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

08/09/2021

Τουρισμός και ΜμΕ μετά την Covid-19

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
resource
Δελτία Τύπου

01/07/2021

"Καμπανάκι" ΓΣΕΒΕΕ για τις ανατιμήσεις πρώτων υλών

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
resource
resource
resource
resource