Θέσεις ΓΣΕΒΕΕ για το Σχέδιο Νόμου για τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Με το Σχέδιο Νόμου για τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, που κατατέθηκε πρόσφατα στην Βουλή, δίνονται λύσεις σε μία σειρά προβλημάτων που έχει αναδείξει συστηματικά η ΓΣΕΒΕΕ την τελευταία διετία. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ορισμένα σημεία  του νομοσχέδιου χρήζουν διόρθωσης. Ειδικότερα:

1) Στο άρθρο 23 σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012, καθώς και για την πληρωμή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης του εδαφ. ββ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012. Ο συγκεκριμένος νόμος ωστόσο καλύπτει περιπτώσεις οφειλών όχι μόνο προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αλλά και προς τους υπόλοιπους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Από τη διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 23 όμως δεν είναι απόλυτα σαφές κατά πόσο η παράταση αυτή καλύπτει και τις περιπτώσεις οφειλών στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικότερα στον ΟΑΕΕ (αντίστοιχα με το εύρος εφαρμογής του Ν. 4038/2012). Συνεπώς και επειδή το πρόβλημα στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών είναι ιδιαιτέρως έντονο πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παράταση αυτή (πρέπει να) καλύπτει και τις περιπτώσεις οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.

2) Η πρόθεση του Υπουργείου για μετατροπή της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ ανά τρίμηνο σε μηνιαία υποχρέωση υποβολής (άρθρο 16), χωρίς μάλιστα καθορισμό ως καταληκτικής ημερομηνίας της τελευταίας ημέρας του μήνα που ακολουθεί τη λήξη του διαστήματος απασχόλησης (άρθρο 14) δημιουργεί σημαντικά χρονικά και διαχειριστικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και στους συνεργαζόμενους φοροτεχνικούς. Είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί η διατήρηση των τριμηνιαίων ΑΠΔ ή έστω η μετατροπή τους σε διμηνιαίες και η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στην τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί του τριμήνου ή διμήνου.

3) Μία άλλη διάταξη που αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων για τον πρώτο μήνα εφαρμογής της αφορά την υποχρέωση από 1/5/2012 καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης (άρθρο 20), αντί για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτή η υποχρέωση για τον μήνα Μάιο δημιουργεί μία ιδιαίτερα ασφυκτική συνθήκη για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποχρεωθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (35 ημερολογιακές ημέρες) να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές Μαρτίου και Απριλίου, γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά την ήδη περιορισμένη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Συνεπώς θα ήταν σκόπιμο η υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών να επιτραπεί μέχρι την 15η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης

4) Είναι σκόπιμο τέλος να εξεταστεί η σταδιακή εφαρμογή, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης του μέτρου της πληρωμής μισθών μέσω τραπεζών (παρ. 3, άρθρο 16).