“Περαίωση” – Ρύθμιση με ρεαλισμό και γνώση της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ

Κοινή επιστολή έστειλαν η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη, καταθέτοντας ένα πλαίσιο προτάσεων για νέα ρύθμιση-περαίωση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, και ζητώντας το συντομότερο δυνατό να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μαζί του.

Αναλυτικά η επιστολή:

 

Η τάση για περαιτέρω επιδείνωση της δυνατότητας ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των ελευθέρων επαγγελματιών επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Ιούλιος 2011). Οι οφειλέτες στον ΟΑΕΕ έχουν φτάσει τις 345.000 εκ των οποίων οι 146.000 έχουν οριστικά διακόψει την ασφάλισή τους. Από τους 700.000 εναπομείναντες ενεργούς ασφαλισμένους μόνο οι 540.000 καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές.

Η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών χρωστάει ποσά έως 20.000 €, ενώ οι μισοί σχεδόν οφειλέτες (169.285) χρωστούν έως 5.000 €.

Στην τελευταία ρύθμιση (Ν. 3943/2011) μόνο 8.945 έως σήμερα προσήλθαν για τακτοποίηση οφειλών.

Η αύξηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ σημαίνει παράλληλα, ότι οι οφειλέτες εισέρχονται σταδιακά, λόγω υπερσυσσώρευσης χρεών προς τον ΟΑΕΕ (ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και πρόστιμα), σε ένα φαύλο κύκλο, που τους θέτει σε αδυναμία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και λήψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παράλληλα δημιουργεί τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στον ΟΑΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο στο μέλλον τη δυνατότητα παροχής συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ακόμη και για τους συνεπείς ασφαλισμένους. Πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, ιδιαίτερα κάτω από τη σημερινή οικονομική συγκυρία και να μην τεθεί σε κίνδυνο η κοινωνική συνοχή, αλλά και η βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Η διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση των οικονομικών του ΟΑΕΕ, οι συνθήκες ασφυξίας που επικρατούν στην αγορά, η κλιμακούμενη δυσχέρεια που βιώνουν πολλές επαγγελματικές ομάδες, καθώς και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί του κρατικού προϋπολογισμού καθιστούν αναγκαία όχι μόνο τη λήψη άμεσων μέτρων για την είσπραξη του μεγαλύτερου μέρους των οφειλόμενων εισφορών, αλλά και την άμεση «επαναδραστηριοποίηση» της πλειοψηφίας των οφειλετών, ούτως ώστε να μπορεί ο Οργανισμός τουλάχιστον να εισπράττει τις τρέχουσες εισφορές τους. Η αδυναμία πληρωμής για τη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών δεν κάμπτεται με εκφοβισμούς, αυτόφωρα και φυλακίσεις. Όπως με αντίστοιχες τακτικές δεν ανακόπτονται τα «λουκέτα» και η ανεργία. Η πραγματική αδυναμία είναι αδυναμία. Απαιτούνται λοιπόν και άλλες προσεγγίσεις με όρους κοινής λογικής, η οποία τους τελευταίους μήνες τείνει να χαθεί.

Ειδικότερα προτείνεται:

 

«Περαίωση» - ρύθμιση των κεφαλαιοποιημένων οφειλών του ΟΑΕΕ:

 

1ον) Αποπληρωμή οφειλών σε τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών,

2ον) Για ποσό οφειλής άνω των 25.000€ παραμένει σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010

3ον) Για ποσό οφειλής έως 25.000€ (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) η αποπληρωμή να γίνεται σε περισσότερες ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (όπως περιγράφεται παρακάτω) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, το 87% των οφειλετών. Ειδικότερα προτείνεται για αυτήν την κατηγορία των οφειλετών:

α) Προκειμένου η ρύθμιση να παραμείνει βιώσιμη και διαχειρίσιμη από τον οφειλέτη, η αποπληρωμή των οφειλόμενων εισφορών να πραγματοποιείται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 20% της τρέχουσας εισφοράς του οφειλέτη, π.χ. αν η διμηνιαία τρέχουσα εισφορά είναι 740€, με τη δόση για την αποπληρωμή της παλαιάς οφειλής θα γίνεται: 740€ + (20% * 740€) = 888€.

β) Να μην υπάρχει ο χρονικός περιορισμός ισχύος της παραπάνω διαδικασίας ρύθμισης (μέχρι 31/12/2012 βάσει του Ν. 3943/2011), που ισχύει σήμερα καθιστώντας την αποτρεπτική και σχεδόν ανενεργή.

γ) Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, που καθιστά για πολλούς οφειλέτες δυσχερή την ανταπόκρισή τους ακόμη και στις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στον οφειλέτη, ο οποίος θα ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή και για μία τριετία, να μπορεί να επιλέξει μέχρι και δύο (2) ασφαλιστικά κλιμάκια χαμηλότερα από αυτό που βρίσκεται σήμερα. Με προφανή βέβαια και την απομείωση της σύνταξης λόγω της χαμηλότερης εισφοράς. Μετά το πέρας της τριετίας ο οφειλέτης θα επανέρχεται στο προβλεπόμενο ασφαλιστικό κλιμάκιο. Μελλοντικά δε να διατηρεί και το δικαίωμα να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στο ύψος της σύνταξής του, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

4ον) Μία εκ των πραγμάτων διακριτή κατηγορία οφειλετών είναι οι επαγγελματίες, που, είτε έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, είτε οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε «αδράνεια», δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά διακόψει τη λειτουργία τους, αλλά δεν έχουν προβεί σε «λογιστικό κλείσιμο», με αποτέλεσμα οι οφειλές να συνεχίζουν να αυξάνονται.

α) Για τους μεν οφειλέτες, οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους προτείνεται η εφαρμογή της προτεινόμενης περαίωσης με α) έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε τρεις διμηνιαίες δόσεις ή β) έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε περισσότερες διμηνιαίες δόσεις, που θα αντιστοιχούν στο 20% της τελευταίας τρέχουσας εισφοράς τους ή γ) με παρακράτηση ποσοστού από τη σύνταξή τους για αυτούς, που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

β) Για τους δε επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε «αδράνεια» είναι επιβεβλημένη η αποσαφήνιση του σχετικού μητρώου του Οργανισμού και η ένταξή τους σε διακριτή κατηγορία οφειλετών. Ακολούθως προτείνεται η υπαγωγή τους με αντίστοιχους όρους στο καθεστώς της προτεινόμενης «ασφαλιστικής περαίωσης» για τις παλαιές οφειλές, με την προϋπόθεση της παύσης αποστολής ταχυπληρωμών για τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς αξιώνονται οφειλές από ανενεργούς επαγγελματίες.

5ον) Μία άλλη κατηγορία οφειλετών, που θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί διακριτά από τους υπόλοιπους είναι οι συνταξιούχοι άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης (εκτός ΟΑΕΕ), οι οποίοι άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα κάποια στιγμή, για μερικά χρόνια, δεν έχουν όμως κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ, αλλά οφείλουν εισφορές σε αυτόν. Λόγω δε διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους αντιμετωπίζουν και μεγάλη αδυναμία πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ακόμη ευνοϊκότερος διακανονισμός της οφειλής, με αφαίρεση των πρόσθετων επιβαρύνσεων και έκπτωση και στο κεφάλαιο. Εφόσον βέβαια οι εν λόγω οφειλέτες δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ και επομένως ο Οργανισμός δεν θα επιβαρυνθεί με συνταξιοδοτικές παροχές ή/και με ιατροφαρμακευτικές δαπάνες.

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ένα ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ, ολιστικό πλαίσιο «περαίωσης» - ρύθμισης οφειλών, που κάτω από τις σημερινές συνθήκες πιστεύουμε ότι θα δώσουν έσοδα – «φιλί ζωής» στον ΟΑΕΕ. Θα άρουν δε και το οικονομικό και κοινωνικό άγος από αυτούς τους οφειλέτες, οι οποίοι θέλουν, αλλά δεν μπορούν, να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να επανακτήσουν το δικαίωμα στην ασφάλιση και στη συνταξιοδότησή τους.