Τι είναι το REFIT;

Το REFIT είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας των κανονιστικών διατάξεων, με τη λήψη μέτρων απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης του κανονιστικού κόστους, ώστε να υπάρχει ένα σαφές, σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Για την επιτυχία του REFIT απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών. Κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ώστε να επιτυγχάνονται οφέλη με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σχετικά αρχεία: