Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1056 σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/203).

Σχετικά αρχεία: