ΠΟΛ. 1022 Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε υπουργική απόφαση - ΠΟΛ. 1022 με την οποία:

1. Η οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας: α) την εμπορία υγρών καυσίμων (βενζίνη-πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ή υγραέριο κίνησης) του νόμου 3054/2002, ή β) την χονδρική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.

2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας οι οποίοι έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Δ.Δ., έχουν ίδια περιουσία και έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των μελών τους, υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, όταν δεν εμπίπτουν στις οντότητες της γενικής κυβέρνησης του ν. 4270/2014, εμπίπτουν στις οντότητες της παραγράφου 2.δ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014. Για τους σκοπούς του νόμου 4308/2014 οι εν λόγω οντότητες έχουν τις λογιστικές υποχρεώσεις των μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2γ του άρθρου 1.

Σχετικά αρχεία: