Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων & πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το νέο τρόπο έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Από 1η Μαρτίου 2015, οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων για στοιχεία καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ θα γίνονται απποκλειστικά ηλεκτρονικά. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα αιτήματα για χορήγη πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Ανωνύμου Εταιρείας είτε από παραστάντα στην Γενική Συνέλευση μέτοχο είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση με την επίκληση έννομου συμφέροντος, οπότε η σχετική αίτηση δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά μόνο ενώπιον της αρμόδιας για την τήρηση του φακέλου της ανώνυμης εταιρίας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν κατά περίπτωση το ειδικό έννομο συμφέρον. Επίσης από 1ης Μαρτίου 2015 τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αντίγραφα τα οποία θα εκδίδονται από το ΓΕΜΗ θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Σχετικά αρχεία: