Αγορανομική Διάταξη Αρ. 04/2011

Τροποποίηση του άρθρου 71 της Α.Δ. 7/2009, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Δ. 13/2009 και θέσπιση κυρώσεων.

O ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1.

2. Την περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄ 202) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3557/2007 (ΦΕΚ Α΄ 100) «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331 Α΄).

3. Την Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.2009» (ΦΕΚ Β΄ 1388), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.Δ. 13/09 «Σχετικά με τις τιμές λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων που απεικονίζονται μέσω του γραμμωτού κώδικα (BARCODE) αυτοκόλλητης ετικέτας επί της συσκευασίας – Συσκευασμένα προϊόντα που διατίθενται λιανικώς στον καταναλωτή μέσω του συστήματος ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» (Β΄ 2141).

4. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).

7. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147).

8. To Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 148).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ352/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β΄ 1603).

10. Την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια των συναλλαγών και να διευκολυνθεί η συνειδητή επιλογή του καταναλωτή μέσα από τη σαφή και εύληπτη απεικόνιση του οικονομικού οφέλους που αποκομίζει από τις διενεργούμενες προωθητικές ενέργειες, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

11. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2011

Άρθρο 1

Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1.2 της παρ. Α του κεφαλαίου 1 του άρθρου 71 της Α.Δ. 7/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τα παρακάτω προϊόντα, η μονάδα μέτρησης καθορίζεται ως εξής:
α) Προκειμένου για συσκευασμένα απορρυπαντικά σε σκόνη ή σε υγρό, προοριζόμενα για χρήση πλυντηρίων ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται, με βάση τον Κανονισμό 648/2004ΕΚ (L 104), η ένδειξη «Συνολικός αριθμός πλύσεων ανά συσκευασία», καθώς και για συσκευασμένα απορρυπαντικά, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται η ένδειξη «Συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων ανά συσκευασία», ως μονάδα μέτρησης θεωρείται η πλύση ή η μοναδιαία δόση αντίστοιχα.
β) Προκειμένου για πάνες (βρεφών και ενηλίκων), γυναικεία επιθέματα προσωπικής υγιεινής και υγρομάντηλα, ως μονάδα μέτρησης θεωρείται το τεμάχιο.
γ) Προκειμένου για χαρτικά είδη (όπως χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες. χαρτομάντηλα) ως μονάδα μέτρησης θεωρείται το κιλό (kg)».

Άρθρο 2

Στο Κεφάλαιο 4 του άρθρου 71 της Α.Δ. 7/2009, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης απαγορεύεται να εμφανίζονται, με οποιοδήποτε τρόπο, και ενδεικτικά επί της συσκευασίας του, επί της πινακίδας λιανικής πώλησης ή σε αναρτημένες πινακίδες, διαφορετικές τιμές».

Άρθρο 3

Τα Κεφάλαια 5, 6 και 7 του άρθρου 71 της Α.Δ. 7/2009 όπως προστέθηκαν με την Α.Δ. 13/09, καταργούνται και μετά το Κεφάλαιο 4 του παραπάνω άρθρου 71 προστίθεται νέο Κεφάλαιο 5 ως ακολούθως:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5»
«Προωθητικές ενέργειες»
1. Στις διατάξεις του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, υπάγονται τα συσκευασμένα προϊόντα (είδη μαζικής κατανάλωσης και ενδεικτικά είδη παντοπωλείου πλην νωπών οπωροκηπευτικών, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χαρακτηρίζονται ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή. Ως προϊόν νοείται αυτό που εξατομικεύεται κάθε φορά με συγκεκριμένο Γραμμωτό Κώδικα (BARCODE).
2. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ορίζεται ως «προωθητική ενέργεια» κάθε ενέργεια μάρκετινγκ, περιορισμένης χρονικής ισχύος. που επικοινωνείται στον τελικό καταναλωτή και με την οποία υποδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι η αγορά του υπό προώθηση προϊόντος τού αποφέρει οικονομικό όφελος. Θεωρούνται ενδεικτικά ως «προωθητικές ενέργειες» οι παρακάτω μορφές πώλησης:
α) Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται φθηνότερα.
β) Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως «ΔΩΡΟ» για τον καταναλωτή.
γ) Πώληση πολυσυσκευασίας, αποτελούμενης από περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα βασικά προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο ότι εμπεριέχει μία ή περισσότερες συσκευασίες «ΔΩΡΟ» ή ότι προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή.
δ) Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται μαζί με άλλο ανόμοιο προϊόν ως «ΔΩΡΟ».
ε) Πώληση συνοδεία εκπτωτικών κουπονιών που διανέμονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης.
στ) Υπαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας (loyalty card).
3. Το οικονομικό όφελος του καταναλωτή από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι εμφανές, να προκύπτει άμεσα και επαγωγικά και να απεικονίζεται σε κάθε πινακίδα λιανικής πώλησης και σε κάθε άλλη μορφή εμπορικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης και της με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμισης.
4. Επί της πινακίδας λιανικής πώλησης αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από την τιμή πώλησης του προωθούμενου προϊόντος, και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πριν και μετά την προωθητική ενέργεια. Οι ενδείξεις των παραπάνω τιμών πρέπει να αναγράφονται με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, με έμφαση στην τιμή πώλησης του προϊόντος που θα τονίζεται με γραμματοσειρά έντονης γραφής (bold).
5. Εφόσον από την προωθητική ενέργεια προκύπτει έμμεσα ή άμεσα μείωση της τιμής ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή ανά μονάδα μέτρησης που προκύπτει από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι μικρότερη της αρχικής.
6. Εφόσον προσφέρεται μαζί με το πωλούμενο προϊόν ως δώρο άλλο, ανόμοιο προϊόν, η αξία του τελευταίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του πωλούμενου προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του πωλούμενου με δώρο προϊόντος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του ίδιου προϊόντος που πωλείται χωρίς δώρο. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση προϊόντων που συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας.
7. Απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της προωθητικής συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτής ως μεμονωμένα προϊόντα.
8. Επιτρέπεται η διενέργεια προωθητικών ενεργειών εφόσον ούτε η τιμή χονδρικής ούτε η τιμή λιανικής του προϊόντος, στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης, έχει αυξηθεί κατά την περίοδο των δύο (2) μηνών που προηγούνται της έναρξης της προωθητικής ενέργειας.
Εφόσον κατά την ανωτέρω περίοδο έχει πραγματοποιηθεί άλλη προωθητική ενέργεια ή, με άλλο τρόπο, πρόσκαιρη μείωση τιμής, η επακόλουθη αύξηση μέχρι το επίπεδο της τιμής που ίσχυε στην αρχή της περιόδου των δύο (2) μηνών, δεν εμποδίζει τη διενέργεια νέας προωθητικής ενέργειας.
9. Στα σημεία λιανικής πώλησης όπου διενεργούνται προωθητικές ενέργειες που προϋποθέτουν την αγορά τουλάχιστον δύο (2) συσκευασιών του ίδιου προϊόντος, θα πρέπει το προωθούμενο προϊόν να διατίθεται υποχρεωτικά και μεμονωμένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: 
ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 4
Επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων της παρ. 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 και των παρ. 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 του άρθρου 71 της Α.Δ. 7/2009, όπως ισχύει, επιβάλλεται στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ποσοστιαίο πρόστιμο ανά κωδικό προϊόντος και ανά σημείο λιανικής πώλησης όπου διαπιστώνεται παράβαση ως εξής:

α) Για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4, ποσοστό 1% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση.

β) Για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5, ποσοστό 2% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση. 

γ) Για παράβαση των υποχρεώσεων των παραγράφων 5, 6 και 8 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5, ποσοστό 5% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στην πώληση προϊόντος με ανόμοιο δώρο η αξία του οποίου υπερβαίνει την αξία του πωλούμενου προϊόντος, το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται στον προμηθευτή του προϊόντος.

δ) Για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 7 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5, ποσοστό 0,5% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση.

ε) Για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 9 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5, ποσοστό 5% της αξίας πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος στο συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση.
Εφόσον ο συγκεκριμένος κωδικός προϊόντος δεν συμπεριλαμβανόταν στην τελευταία κλεισμένη χρήση, για την εφαρμογή του παρόντος λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για το διάστημα διάθεσής του από το συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης.
Το κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από χίλια ευρώ (1.000 €) και μεγαλύτερο από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) ανά κωδικό προϊόντος και ανά σημείο πώλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται τα Κεφάλαια 5,6 και 7 του άρθρου 71 της Α.Δ. 7/2009, όπως προστέθηκαν με τηνΑ.Δ. 13/2009.

3. Η Α.Δ. 6/2010 δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακαλείται.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά ένα μήνα μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.