Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για ΜΜΕ

THE OBSERVATORY OF EUROPEAN SMES

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ιδρύθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 1992. Η δημιουργία του στηρίχθηκε στην ανάγκη βελτίωσης της καταγραφής της «οικονομικής παρουσίας» των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου έχει ένα βασικό στόχο: την παροχή πληροφοριών προς τα κέντρα αποφάσεων, τους ερευνητές, τους οικονομολόγους και φυσικά τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Η ΓΣΕΒΕΕ, ως τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Ελλάδας, είναι μέλος του Reference Board του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και συμμετέχει με εκπρόσωπό της στις συνεδριάσεις του Ευραπαικού Παρατηρητηρίου.

ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ        

Το Παρατηρητήριο απαρτίζεται από μια σειρά αναφορών πάνω σε θέματα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, τα οποία όμως δεν δημοσιεύονται με συγκεκριμένη περιοδικότητα. Η έρευνα πάνω στο εκάστοτε θέμα διεξάγεται από το ENSR (Ευρωπαικό Δίκτυο Έρευνας για τις ΜΜΕ) με την συνεργασία της EIM (Ερευνητικό και Συμβουλευτικό Δίκτυο ΜΜΕ).
Τέλος, οι αναφορές στηρίζονται πάνω σε Στατιστική Έκθεση που διενεργείται ανάμεσα σε 7.800 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρώπης.