Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συντάσσει προτάσεις για νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Ε. και ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της Ε.Ε. Παρακολουθεί επίσης τη συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές συνθήκες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από 20 μέλη, γυναίκες και άνδρες (περισσότερα το 2004), τα οποία επικουρούνται από 24.000 δημόσιους υπαλλήλους. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. και ο διορισμός του πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε συνεννόηση με τον επιλεγέντα Πρόεδρο, πρέπει δε και αυτά να λάβουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετούς διάρκειας, μπορεί όμως να παυτεί νωρίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή λειτουργεί ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού που απασχολεί εργάζεται στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα