Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή

Η Ευρωπαική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι μία συμβουλευτική συνέλευση που συστάθηκε το 1957 από τις συνθήκες της Ρώμης. Αποτελείται από εκπροσώπους των διάφορων συνιστωσών οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και κύρια αποστολή της είναι να επιτελεί συμβουλευτική λειτουργία έναντι των τριών μεγάλων θεσμικών οργάνων (Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαικής Ένωσης και Ευρωπαική Επιτροπή).

Η γνώμη της ΕΟΚΕ ζητείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις Συνθήκες, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που τα ανωτέρω όργανα το κρίνουν σκόπιμο. Οποιοδήποτε από τα όργανα αυτά μπορεί επίσης να της ζητήσει διερευνητική γνωμοδότηση ή μπορεί να λάβει και μόνη της την πρωτοβουλία να εκδώσει γνωμοδοτήσεις (το 15% περίπου των γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ είναι γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας).Η ΕΟΚΕ υιοθετεί κατά μέσο όρο 150 γνωμοδοτήσεις το χρόνο για τα πλέον ποικίλα θέματα που σφορούν την ευρωπαική οικοδόμηση. 
Συμμετέχει, λοιπόν, ενεργά στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επιτελεί δύο συμπληρωματικές αποστολές:

  • εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη προσήλωση και τη μεγαλύτερη συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στο ευρωπαικό σχέδιο,
  • ενισχύει το ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στις χώρες (ή στις ομάδες χωρών) που βρίσκονται εκτός της Κοινότητας:στις χώρες που είναι υποψήφιες για τη διεύρυνση, με τις οποίες έχουν συσταθεί πολύ δραστήριες "συμβουλευτικές επιτροπές", αλλά και στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου (Euromed), της ζώνης "Αφρική-Καραιβική-Ειρηνικός" (ΑΚΕ), της Λατινικής Αμερικής (Mercosur), στην Ινδία κ.α.
  • Η ΕΟΚΕ διεξάγει "διαρθρωμένο διάλογο" με τους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αυτών των χωρών ή περιφερειών και προσπαθεί να τις προτρέψει να δημιουργήσουν  συμβουλευτικές διαρθρώσεις με βάση το δικό της πρότυπο.

Έτσι, χάρη στην ΕΟΚΕ, η ευρωπαική οικοδόμηση δεν είναι έργο μόνο των ευρωπαικών οργάνων και των πολιτικών. Είναι και έργο των οργανωμένων πολιτών, που συμμετέχουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας τους.

Σήμερα η ΕΟΚΕ εκτός από τον συμβουλευτικό της ρόλο, καταβάλλει προσπάθειες για τη καθιέρωση ενός προτύπου συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.
Συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαική Ένωση.

Συμμετέχει πλήρως, στο πλαίσιο της Συνέλευσης, στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και στην προετοιμασία της επόμενης διακυβερνητικής διάσκεψης.
Οι στόχοι της είναι ίδιοι με όλων των οργάνων που εργάζονται για την ευρωπαική οικοδόμηση, και συγκεκριμένα η επιδίωξη αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξης και η προώθηση ενός κοινωνικού προτύπου που τοποθετεί στο κέντρο της ανάπτυξης αυτής τις ανθρώπινες αξίες.
Το πρόγραμμα εργασίας της ΕΟΚΕ αποτελεί συνάρτηση του προγράμματος της Ευρωπαικής Επιτροπής, αλλά και των προτεραιοτήτων της εκάστοτε προεδρίας του Συμβουλίου της Ένωσης, καθώς και του προγράμματος εργασίας που παρουσιάζει κάθε πρόεδρος της ΕΟΚΕ μετά την εκλογή του.

Σύνθεση ΕΟΚΕ & Συμμετοχή Φορέα

Η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από 367 μέλη κατανεμημένα σε τρείς ομάδες:

  • την ομάδα των Εργοδοτών
  • την ομάδα των Μισθωτών και
  • την ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, η οποία συγκεντρώνει τους εκπροσώπους των κατηγοριών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής που δεν εμπίπτουν στις δύο πρώτες ομάδες, όπως οι οργανώσεις βιοτεχνών, γεωργών,ΜΜΕ,ελεύθερων επαγγελμάτων, οι ενώσεις καταναλωτών, οι ενώσεις της κοινωνικής οικονομίας, οι οικογενειακοί σύλλογοι, οι ενώσεις κατά της μειονεξίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι ενώσεις γενικού συμφέροντος κ.λπ.

Η σύνθεση της ΕΟΚΕ δεν είναι στατική αλλά μεταβάλλεται σε κάθε τετραετή ανανέωση.

Κάθε εκπρόσωπος των μελών της ΕΟΚΕ φέρει το τίτλο του "συμβούλου". Διορίζεται για τέσσερα χρόνια από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαικής Ένωσης,βάσει προτάσεων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, ύστερα από συνεννόηση με τις εθνικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη.

Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε τρία από τα έξι τμήματα της ΕΟΚΕ.

Η ΓΣΕΒΕΕ, ως ένας από τους κοινωνικούς εταίρους, αποτελεί μέλος της ΕΟΚΕ και δραστηριοποιείται μέσω του εκπροσώπου της κ. Γκόφα Παναγιώτη στα ακόλουθα τμήματα:

  • Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και Κατανάλωση (INT:The Single Market, Production and Consumption (INT),
  • Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Δικαιώματα του Πολίτη (SOC:Employment, Social Affairs and Citizenship) και στην
  • Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Βιομηχανικές Μεταλλαγές (CCMI:Consultative Commission on Industrial Change)